• Greek
 • English

Υπηρεσίες

Το ανθρώπινο δυναμικό της INVESTMENT ANALYSIS A.E.Π.Ε.Υ. βρίσκεται πάντοτε στην διάθεση του πελάτη προσφέροντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις κύριες και παρεπόμενες υπηρεσίες για τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών και με γνώμονα πάντα τις ανάγκες του πελάτη έχει γίνει ο καταμερισμός των εργασιών στα ακόλουθα τμήματα:

 • Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
 • Τμήμα Χρηματιστηριακών Συναλλαγών
 • Τμήμα Παραγώγων Προϊόντων
 • Τμήμα Διεθνών Αγορών
 • Τμήμα Αναλύσεων
 • Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Τμήμα Επικοινωνίας και Πελατειακής Υποστήριξης
 • Τμήμα Μηχανογράφησης
 • Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Αναδόχων
 • Τμήμα Επενδύσεων Σταθερού Εισοδήματος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για τους περισσότερους Έλληνες ιδιώτες επενδυτές ο όρος Asset Management που μεταφράζεται ως Διαχείριση Χαρτοφυλακίου είναι άγνωστος. Για μας η Διαχείριση Χαρτοφυλακίου αποτελεί τον προσφιλέστερο τρόπο επένδυσης για τους επενδυτές και τους Θεσμικούς που σέβονται τον εαυτό τους και την περιουσία τους. Στόχος μας η μεγιστοποίηση απόδοσης μέσα από την διάρθρωση και αναδιάρθρωση των επενδυτικών εργαλείων ( μετρητά, ομόλογα, μετοχές, forex )χρησιμοποιώντας αυστηρά επιστημονικές μεθόδους σύμφωνα πάντοτε με τις επικρατούσες Μάκρο και μικρο – οικονομικές συνθήκες.

Investment Management
Το Τμήμα Διαχείρισης Επενδύσεων της εταιρίας συνεργάζεται με μια μεγάλη γκάμα πελάτων, από ιδιώτες επενδυτές έως μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, για να αναπτύξει στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων ώστε να τους βοηθήσει να επιτεύξουν τους στόχους τους για το μέλλον .

Asset management
Η εταιρία με την τεχνογνωσία που διαθέτει εφαρμόζει διορατικές επενδυτικές επιλογές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με το λιγότερο δυνατό ρίσκο με σκοπό να βοηθήσει τους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές με τους οικονομικούς στόχους τους, τώρα και στο μέλλον.

Private wealth management
Η εταιρία βοηθάει τους ιδιώτες πελάτες και τις οικογένειες τους να επιλέξουν τα στοιχεία υπό διαχείριση τα οποία θα πληρούν τους επενδυτικούς στόχους πλούτου που επιδιώκουν.

CORPORATE FINANCE

H INVESTMENT ANALYSIS A.E.Π.Ε.Υ. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες , όσον αφορά την χρηματοοικονομική δομή τους.

Έμπειροι οικονομολόγοι –στελέχη της INVESTMENT ANALYSIS A.E.Π.Ε.Υ. αφού εξετάσουν λεπτομερώς την υπάρχουσα χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρίας, προτείνουν λύσεις στους επιχειρηματίες που είναι οι πλέον συμφέρουσες.

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον, οι τρόποι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων επιβάλλεται να παρακολουθούνται δυναμικά και να μπορούν να αναπροσαρμόζονται ώς προς των συμφέρον της εταιρίας όποτε οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Τα στελέχη της INVESTMENT ANALYSIS A.E.Π.Ε.Υ. έχουν τις γνώσεις και την άμεση ενημέρωση, ώστε να προτείνουν τις καλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχείρησης και αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων της.

Η μεγάλη εμπειρία της INVESTMENT ANALYSIS A.E.Π.Ε.Υ. στην ανάλυση και αποτίμηση εταιριών του Χ.Α.Α., της δίνει επίσης την τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιριών.

Είναι πολλά τα κρυφά σημεία των ισολογισμών τα οποία μόνο έμπειροι αναλυτές μπορούν να ερμηνεύσουν ώστε να προστατέψουν τον επιχειρηματία από τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

Ο πελάτης της INVESTMENT ANALYSIS A.E.Π.Ε.Υ. μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση να δώσει εντολή για συναλλαγή επί μετοχών ή παραγώγων προϊόντων τόσο στο ΧΑΑ και στο ΧΠΑ όσο και σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ανά τον κόσμο.

Η εντολή του λαμβάνεται από τα αρμόδια τμήματα τηλεφωνικώς , μέσω fax , με e-mail και μέσω διαδικτύου η οποία διαβιβάζεται ηλεκτρονικώς σχεδόν ταυτόχρονα στις συνεργαζόμενες χρηματιστηριακές εταιρίες .

Οι πελάτες ενημερώνονται ηλεκτρονικώς για την εκτέλεση των εντολών τους.

ejv

Ροη Ειδησεων

Loading feeds...


By continue using this site you accept the use of cookies on your device as described in the privacy policy.